Sadzobník aktivít

Sadzobník aktivít - príklady:

 

Spracovanie článkov, reportáže, rozhovory od 40 EUR / ks
Spracovanie tlačových správ od 40 EUR / ks
Spracovanie advertoriálov od 40 EUR / ks

 

(zahŕňa prípravu podkladov, zber údajov, spracovanie, korektúry, schvaľovanie)

* Cena je závislá od náročnosti pripravovaného materiálu a od reálneho času strávenom na finalizácii tej ktorej aktivity.

Komplexný mediálny a organizačný servis tlačových konferencií od 800 EUR / ks

 

(zahŕňa vytipovanie novinárov, ich oslovenie, tvorbu a zaslanie pozvánok, recalling pred podujatím, prípravu press kitov pre médiá – ich tlač a napaľovanie na CD, koordináciu aktivít so subdodávateľmi, účasť manažéra na konferencii, komunikáciu s novinármi ohľadom výstupov, základný monitoring)

* Cena nezahŕňa výdavky spojené s organizáciou TK (výzdobu, catering, technické vybavenie, náklady na prenájom a pod.)

 

Príprava komunikačných plánov, stratégie na kampane od 800 EUR / ks
Mediálny audit od 800 EUR / ks

 

(zahŕňa osobné stretnutie s 10 novinármi, prípravu dotazníku media auditu, kvantitatívne a kvalitatívne vyhodnotenie, prezentáciu zistení, prípravu odporúčaní a záverečnú správu pre klienta)

* Cena nezahŕňa výdavky spojené so stretnutím s novinármi (benzín, stravné, výjazdy mimo BA)

designed by TRIAD, powered by RIESENIA.com, hosting by PLATON